:::: MENU ::::

За сдружението

Сдружение „Онкоболни и приятели” е регистрирано през м. юни 2011г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел  и осъществява  общественополезна дейност.

Целите на сдружението са подобряване на условията, гарантирания достъп, равнопоставеност и равни шансове на онкоболните за лечение и грижи, съгласно националните и Европейските стандарти; съдействие за пълната и всестранна информираност на членовете си за правата на пациентите, процедурите и методите на лечение, приложими по най-добрите български и световни медицински практики; съдействие за подобряване на правните регламенти в областта на онколечението, чрез проучване на опита в други европейски страни във взаимодействие със сродни пациентски организации; подпомагане, обединяване и координиране цялостната дейност на своите членове в защита на техните законни права и интереси; подпомагане на социално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на онкоболните, защита на човешкото им достойнство и правото им на пълноценен и нормален начин на живот.

Средствата  за постигане на целите са оказване на помощ и съдействие на своите членове и на всеки, потърсил помощта на сдружението при справяне с проблеми от всякакъв род, възникнали във връзка с онкологично заболяване; провеждане на активна гражданска политика в областта на профилактиката, ранната диагностика и рехабилитацията на онкозаболяванията, както и в областта на социалната интеграция и грижи за онкоболните; разработване и участие в регионални, национални и международни програми и рамкови споразумения в областта на профилактиката, лечението, рехабилитацията и социалната интеграция; проучване и актуализиране на данните за потребностите на онкоболните и съдействие за тяхното задоволяване чрез информация, достъп до лечение, предоставяне на психологическа помощ, реализиране на образование и професионално обучение и възстановяване на работоспособността; подпомагане и защита правата и интересите на членовете на сдружението пред органите на държавната и местната власт, съда, прокуратурата и други институции; съдействие и помощ на онкоболните за ползване на квалифицирана юридическа помощ по всички въпроси, свързани с правата им, регламентирани в националното и международно законодателство; организиране набирането и разпространяването на идеи и опит в сферата на социалното, материалното, лечебното, правното, професионалното и образователното обслужване на онкоболните; поемане инициатива пред съответните органи за осигуряване на материална база за профилактика, лечение и рехабилитация на онкоболните; организиране и провеждане на семинари и други подходящи форми за поставяне проблемите на онкоболните, изучаване на добрите европейски практики и изготвяне на предложения до компетентните органи за практически мерки за справяне с проблемите; разработване на програми за набиране на собствени средства; представляване и защита интересите на своите членове пред трети лица.

Органи на управление на сдружението са  Общо събрание и Управителен съвет.

Орган на управление на сдружението е Управителен съвет  в състав от пет  лица с мандат от четири години:

Цонка Тодорова –председател на УС

Антоанета Кисьова

Веселина Факалиева

Светла Кавръкова

Петя Стефанова