:::: MENU ::::

Устав

УСТАВ НА  СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ОНКОБОЛНИ И ПРИЯТЕЛИ“

 

                                    I. СТАТУТ. НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ.

1. „ОНКОБОЛНИ И ПРИЯТЕЛИ” е самостоятелно юридическо лице, регистрирано в Бургаски окръжен съд като сдружение с нестопанска цел по смисъла на ЗЮЛНЦ.. За краткост по-долу  ще бъде наричано “СДРУЖЕНИЕТО”

2. Сдружението е обединение на пациенти с онкологични заболявания, техни близки и приятели и е отворено за участие на съмишленици  – физически и юридически лица. То обединява своите членове на доброволен принцип.

1.СДРУЖЕНИЕТО  ръководи дейността си от своя устав.

2.СДРУЖЕНИЕТО отговаря за задълженията си със своето имущество.

3.Членовете не отговарят за задълженията на сдружението.

4.Членовете отговарят за внасянето на дължимия членски внос.

3. Наименованието на СДРУЖЕНИЕТО  е „ОНКОБОЛНИ И ПРИЯТЕЛИ”. Името му може да бъде променяно само с решение на Общото събрание, взето с мнозинство с гласовете на  2 /3 (две трети) от присъствуващите на заседанието на Общото събрание.

4. Седалището на СДРУЖЕНИЕТО е гр.  Бургас. Адресът на управление е гр.Бургас 8000, бул. „Демокрация” № 104 А, партер. Всяко писмено изявление от името на СДРУЖЕНИЕТО съдържа наименованието, седалището и адреса на управление, както и данни за регистрацията, включително и БУЛСТАТ номер.

5. Като сдружение с нестопанска цел то е  създадено без срок за съществуване.

6. СДРУЖЕНИЕТО осъществява дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА.

II. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

7. СДРУЖЕНИЕТО СИ ПОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

1. Да работи за подобряване на условията, гарантирания достъп, равнопоставеност и равни шансове на онкоболните за лечение и грижи, съгласно националните и Европейските стандарти.  Да съдейства за пълната и всестранна информираност на членовете си за правата на пациентите, процедурите и методите на лечение, приложими по най-добрите български и световни медицински практики. Да съдейства за подобряване на правните регламенти в областта на онколечението, чрез проучване на опита в други европейски страни във взаимодействие със сродни пациентски организации.

2. Подпомагане, обединяване и координиране цялостната дейност на своите членове в защита на техните законни права и интереси, подпомагане на социално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от СОЦИАЛНИ грижи, подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на онкоболните, защита на човешкото им достойнство и правото им на пълноценен и нормален начин на живот.

3. СДРУЖЕНИЕТО МОЖЕ КОНКРЕТНО ДА ОСЪЩЕСТВЯВА СВОИТЕ ЦЕЛИ ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, КАТО:

а) ОРГАНИЗИРА, УЧАСТВА, ФИНАНСИРА И ИЗПЪЛНЯВА САМОСТОЯТЕЛНО И СЪВМЕСТНО ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО Т.7.1 И 7.2 ОТ УСТАВА.

б)ПОДГОТВЯ, ИЗРАБОТВА, ИЗДАВА И РАЗПРОСТРАНЯВА ЕЛЕКТРОННИ ПРОДУКТИ И ПЕТАТНИ МАТЕРИАЛИ, СПОМАГАЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО,

б).ОРГАНИЗИРА КУРСОВЕ, ОБУЧЕНИЯ И ДРУГИ ФОРМИ НА НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧАЩИ И ГРАЖДАНИ ЗА ПРОФЕДИОНАЛНО ИЗРАСТВАНЕ И АКТИВНО УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ.

г)ОСЪЩЕСТВЯВА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ВСЯКАКВИ ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗАКОНА СДЕЛКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО Т.7.1 И 7.2, БЕЗ ТАКИВА, ЗА КОИТО ЗАКОНЪТ ИЗИСКВА ОСОБЕНА ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА ИЛИ СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ.

8. СДРУЖЕНИЕТО постига своите цели чрез:

1.Оказване помощ и съдействие на своите членове и на всеки, потърсил помощта на сдружението при справяне с проблеми от всякакъв род, възникнали във връзка с онкологично заболяване.

2.Провеждане на активна гражданска политика в областта на профилактиката, ранната диагностика и рехабилитацията на онкозаболяванията, както и в областта на социалната интегращия и грижи за онкоболните.

3.Разработване и участие в регионални, национални и международни програми и рамкови споразумения в областта на профилактиката, лечението, рехабилитацията и социалната интеграция.

4.Проучване и актуализиране на данните за потребностите на онкоболните и съдействие за тяхното задоволяване чрез информация, достъп до лечение, предоставяне на психологическа помощ, реализиране на образование и професионално обучение и възстановяване на работоспособността.

5.Подпомагане и защита правата и интересите на членовете на сдружението пред органите на държавната и местната власт, съда, прокуратурата и други институции.

6.Съдействие и помощ на онкоболните за ползване на квалифицирана юридическа помощ по всички въпроси, свързани с правата  им, регламентирани в националното и международното законодателство.

7.Организиране набирането и разпространяването на идеи и опит в сферата на социалното, материалното, лечебното, правното, професионалното и образователното обслужване на онкоболните.

8.Поемане инициатива пред съответните органи за осигуряване на материална база за профилактика, лечение и рехабилитация на онкоболните.

9.Организиране и провеждане на семинари и други подходящи форми за поставяне проблемите на онкоболните, изучаване на добрите европейски практики и изготвяне на предложения до компетентните органи за  практически мерки за справяне с проблемите.

10.Разработване на програми за набиране на собствени средства;

11. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ,

12.Представлява и защитава интересите на своите членове пред трети лица.

9. Имуществото на сдружението се образува от:

1.Членски внос;

2.Дарения и завещания;

3.Приходи от собствено имущество;

4.ПРИХОДИ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ПО Т.7.3

10. При прекратяване на юридическото лице Общото събрание на сдружението приема решение за начина, по който ще се разпредели останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество.  За неуредените случаи се прилага чл.15 от ЗЮЛНЦ.

11. СДРУЖЕНИЕТО има пълна самостоятелност при разпореждането със собствените и предоставените му средства.

12. По предложение на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, бюджетът на ОБЩНОСТТА се приема от УС и се утвърждава от Общо събрание за всяка финансова година. Разпределител по бюджета на СДРУЖЕНИЕТО е председателят или упълномощено от него  лице, член на УС. УС има право при извънредни обствоятелства да прави корекции на бюджета и упражнява контрол върху разходите, като същите  не могат да превишават приходите. УС се освобождава от отговорност след приемане на баланса по отчета на ОС.

III. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.

13. Членството в СДРУЖЕНИЕТО  е свободно и независимо от политическа, народностна или верска принадлежност.  Членството е редовно и почетно.

14. Редовен член на сдружението може да е всяко дееспособно физическо лице. Редовен член на сдружението може да бъде и юридическо лице, притежаващо самостоятелна юридическа правосубектност. Юридическото лице излъчва представител (делегат) за ОС. За редовен член на  сдружението може да бъде прието всяко лице, по предходните алинеи, което приема и спазва разпоредбите на настоящия устав, редовно плаща членския си внос.

15. За почетен член на сдружението може да бъде прието всяко пълнолетно физическо лице с особен авторитет, принос и заслуги за СДРУЖЕНИЕТО. Почетните членове имат право само на съвещателен глас в ОС.

16. Приемането на редовен член на  сдружението се осъществява чрез :

1.Подаване на (писмена молба)  ЗАЯВЛЕНИЕ до УС,в която се посочват данни на кандидата.

2. Вносна бележка за платен членски внос.

17. Почетни членове на сдружението се приемат въз основа на писмено предложение, отправено към УС. УС може и служебно да издигне и разгледа кандидатурата за почетен член.

18. УС е длъжен да разгледа молбата на кандидата в 30 дневен срок от постъпването. В случай на отказ внесения членски внос се връща на кандидата незабавно. При забавяне се дължи законна лихва върху сумата.

19. УС приема редовните и почетни членове с обикновено мнозинство.

20. Редовните членове имат следните права :

1. Да се информират за всички проекти и мероприятия на СДРУЖЕНИЕТО, както и да участват в тях;

2. Да се информират за финансовото състояние на СДРУЖЕНИЕТО;

3.Да внасят в УС писмени предложения, препоръки или жалби, отнасящи се до дейността на СДРУЖЕНИЕТО или до членствените им права.

21. Редовните членове имат следните задължения :

1. Да изпълняват разпоредбите на този устав, решенията на ОС и УС.

2. Да внасят редовно регламентирания членски внос.

3.Да съдействат за финансовото и организационно укрепване на сдружението.

4. Да уважават и утвърждават традициите на сдружението и неговите органи.

22. Членственото отношение се прекратява :

1. По собствено желание с подаване на писмена молба до УС от датата на решението на УС за заличаване.

2. При неплащане на членски внос в размер и сроковете, определени от ОС, като прекратяването става с решение на УС.

3. В случай на изключване.

23. Член на  сдружението може да бъде изключен:

1. При груби нарушения на настоящия Устав и издадените въз основа на него вътрешни актове, както и на решения на ОС.

2. При сериозни обиди или други умишлени действия, извършени пряко или чрез подставени лица, които уронват честта и престижа на СДРУЖЕНИЕТО или на неговите членове.

3. Възстановяване на членство може да се поиска и разгледа по общия ред за приемане на членове, след изтичане на една календарна година от изключването.

24. Всички решения за прекратяване на членството и изключване се приемат от УС с обикновенно мнозинство с утвърждаване на следващо Общо събрание .

25. За цялостното движение на членския състав , своевременно заплащане на членски внос и воденето на свързаните с това документи, УС упълномощава нарочно лице от своя състав. Упълномощаването е във формата на решение от заседанието на УС, прието с обикновенно мнозинство.

                        IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО И КОНТРОЛ

26. Ръководни органи на СДРУЖЕНИЕТО са:

1. Общо събрание на членовете

2. Управителен съвет в състав от ПЕТ души от които:

а)Председател;

б)Зам. председател;

в)Секретар;

г) ДВАМА членове

СДРУЖЕНИЕТО се представлява пред трети лица от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

27. Висш орган на  СДРУЖЕНИЕТО е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на членовете- физически и юридически лица.  Всеки от членовете има право на един глас.

28. Редовно общо събрание се провежда най-малко веднъж на една календарна година.

29. Общото събрание се свиква по решение на УС и се насрочва за провеждане най късно тридесет дни след вземане на решението. В решението за свикване се определя дневния ред на събранието, броя и състава на комисиите по провеждането му. ОС може да се свика и по искане на 1/3 (една трета) от членовете му. Ако в този случай УС не свика ОС в двуседмичен срок, то се свиква от окръжния съд по седалището на сдружението.

30. УС уведомява писмено не по-късно от 10 (десет) дни преди провеждането на ОС всички членове на  сдружението и определя срок за избор на упълномощени делегати.

31. Членовете на сдружението са в правото си да ползуват всички документи и материали по дневния ред на ОС.

32. УС осъществява цяластната организация и провеждането на ОС, като при необходимост чрез средствата за  масова информация предприема мерки за оповестяването му.

33. УС уведомавя всички членове на сдружението за свикване на Общо събрание чрез публикуване на писмена покана в един местен ежедневник по седалището в гр.Бургас и един национален ежедневник, както и я публикува в интернет страницата на сдружението www.cpf-burgas.info. Поканата трябва да съдържа: датата, началния час, мястото и дневния ред на провеждане на ОС.

34. Кандидатурите за председател и членове на УС може да издига всеки член на ОС. Кандидатите за председател и членове на УС трябва да са български граждани и да не са осъждани за престъпления от общ характер. За постъпилите кандидатури, упълномощено от УС лице води списък по реда на постъпването им, в който отразява името на кандидата, на лицето издигнало кандидатурата, дата и час на постъпването й.

35. Всеки член физическо лице, както и упълномощен представител от юридическо лице (делегат) е длъжен за събранието да представя поканата и лична карта, както и пълномощно, ако това се изисква.

1.Комисията по пълномощията проверява на входа документите по предходната алинея, като всеки участник в ОС, удостоверява явяването си с личен подпис върху делегатския списък.

2. Не се допуска вместо делегат- представител на юридическо лице, в събранието да участва упълномощено от него друго лице. Тази разпоредба не се отнася до поканените гости.

36. ОС се счита законно , ако присъстват най- малко половината от всички членове.

1. Ако не се яви необходимото число делегати, събранието се отлага за един час по – късно от обявения и се счита законно и се провежда при същия дневен ред ,  независимо колко делегати са се явили.

2.След изтичане на времето по предходната алинея, комисията по пълномощията съобщава на събранието поименно явилите се делегати.

37. ОС се ръководи от председателя или от друг член на УС, съобразно оповестен дневен ред.

38. Всеки участник в ОС има право на един глас. Не се допуска гласуването по пълномощие. Участникът упражнява правото си на глас явно, освен ако Общото събрание реши друго.

39. В компетентността на ОС влиза решаването на следните въпроси:

1.Изменение и допълнение на този Устав или приемането на нов Устав.

2.Прекратяването на сдружението или сливането му с друго юридическо лице с нестопанска цел.

3.Избор на председател и членове на УС, както и освобождаването им от заеманата длъжност.

4. Утвърждава бюджета на сдружението.

5. Утвърждава правилници за дейността.

6. Решаване на всички въпроси от особено значение за сдружението, по които според преценката на УС следва да се произнесе ОС.

7.Назначава ликвидатори при прекратяване на сдружението, освен в случаите на несъстоятелност;

8. Взема решение за участие в други организации;

9. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

10. Приема отчет за дейността на УС;

11. Освобождава от отговорност членовете на УС.

Решенията по първа и втора точка се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от присъстващите членове, а всички останали решения – с обикновенно мнозинство. Ако за вземане на решение за избор на членове на Управителен орган по трета и четвърта точка броят на подадените гласове е по- малък от необходимото по предходната алинея мнозинство спрямо присъствуващите, веднага се провежда повторно гласуване. Ако отново не се събере нужното мнозинство, избира се кандидата получил най- много гласове при повторното гласуване. Гласуването за избор на председател и за всички останали решения е явно, освен ако ОС не реши друго.

40. Преди провеждане на избора, кандидатите за председател са длъжни мотивирано да изложат своето становище, цели и средства за развитието на сдружението.

41. Никой член или делегат – пълномощник на член юридическо лице няма право да гласува при решаване на въпроси отнасящи се до него, негов съпруг, низходящи, възходящи, както и роднините по съребрена линия до втора степен.

Комисията по избора следи служебно за обстоятелствата по предходната алинея, като при наличието им не взема предвид гласовете на посочените лица, което се отбелязва изрично в протокола на ОС.

42. Извънредно ОС може да се свика освен в случаите на т.34 ал.2 може да се свика по всяко време по решение на УС, взето с обикновенно мнозинтвоСъбранието се свиква в двуседмичен срок от решението за провеждането му, а дневният ред се съобщава не по- късно от седем дни преди събранието. Относно организацията, начина на провеждане и гласуване се прилагат правилата за провеждане на редовно ОС.

43. За всяко проведено ОС се изготвят пълни протоколи, а при необходимост видео и звукозаписи, които се съхраняват в сдружението и са достъпни до всички членове.

44. УС се състои от ПЕТ  члена. Кандидатурите за председател и членове на УС се избират от Общото събрание. Мандатът на УС е 4 (четири)години, считано от датата на избирането му. До избиране на нов председател и нов УС, старите продължава да изпълняват  функциите си.

45. УС управлява работите на  сдружението в периода между Общите събрания.В рамките на определената му по предходния член компетентност УС :

1. Избира измежду членовете си изпълнителен секретар на сдружението и секретар по организация на масовите прояви.

2. Заседава най- малко веднъж в  месеца и взема решения с обикновенно мнозинство в присъствието на не по- малко от 3 (три) члена;

3. Решава всички основни въпроси, свързани с дейността на  сдружението и членовете му, които не са от изключителната компетентност на ОС;

4.  Утвърждава статутите и контролира длъжностните лица;

5. Изработва и утвърждава всички вътрешни нормативни актове въз основа на закона и този Устав, съобразно нуждите.

6. Изпълнява целите на  сдружението по този Устав.

7. Създава помощни комисии, на които определя функциите и правата, като подпомага и контролира тяхната дейност.

8. Следи и контролира финансовата дейност.

9. Приема бюджета за всяка текуща година.

10. Свиква редовни и извънредни ОС.

11. Приема щата и структурата.

12. Осъществява взаимоотношенията на сдружението с други организации.

13. Разпределението на функциите между членовете на УС, се извършва по предложение на председателя  с решение на УС.

46. УС се свиква на заседание от председателя или по искане на двама негови членове. За заседанията се водят протоколи, които се подписват незабавно от присъстващите членове на съвета.

47. Председателят на сдружението

1. Представлява  сдружението пред трети лица.

2.Извършва всички разпоредителни действия с бюджета на  сдружението заедно с финансово отговорното лице, определено от УС и носи финансова отговорност.

3. Изпълнява и контролира изпълнението на решенията на УС.

4.Решава и реализира нетърпящи отлагане въпроси от компетентността на УС, за които го информира.

5.Председателства заседанията на УС.

6.Гласува при вземане на решенията от УС.

7.Осъществява връзките на  сдружението с членове на други организации.

8.Подписва сам или чрез упълномощено от него лице- член на УС официалната документация и кореспонденция на сдружението.

48. Мандатът на председтеля може да бъде оттеглян с решение на ОС при гласуван вот на недоверие от УС или на две трети от членовете, в случаите на груби нарушения на законите, този устав или недобросъвестно водене работите на сдружението.

49. Председателя не може да бъде член на ръководствата на политически партии, организации и движения.

50. В случай на оставка или смърт на председателя, неговите функции се изпълняват последователно от неговите заместници, от делегиран от УС член  до провеждането на ОС за избор на нов председател.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

51. Сдружението се прекратява:

51.1.        С решение на ОС на сдружението;

51.2.        С решение на съда в случаите на чл.13 от ЗЮЛНЦ.

52. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация при условията на чл.14 от ЗЮЛНЦ.

VІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

53. Въпросите, които не са уредени в настоящия Устав, се решават от ОС, съобразно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

54. Всяка разпоредба от настоящия устав, която противоречи или е в несъответствие със ЗЮЛНЦ  ще се счита несъществуваща и ще бъде прилаган съответния законов текст.

 

Промените в този УСТАВ  са приети на Общо събрание на сдружението, проведено на 29.10.2013г.